ثبت نام دوره های بین المللی ICDL

ثبت نام دوره های بین المللی ICDL با حضور برترین اساتید ایرانی و بین المللی: به منظور …..

مطالعه بیشتر...

ثبت نام دوره مقدماتی طراحی وب (web design)

ثبت نام دوره مقدماتی طراحی وب (web design) از مجموعه دوره های بین المللی طراحی وب می باشد که …. هزینه ثبت نام دوره 350000 تومان می باشد که به همراه آموزش دوره یک دامنه به نام شما و یک هاست ثبت می گردد. تا فعالیت خود را به صورت عملی بر روی آن پیاده […]

مطالعه بیشتر...

کارگاه تخصصی نقش رسانه در معرفی مراکز دانشگاهی

اولین کارگاه تخصصی نقش رسانه در معرفی مراکز دانشگاهی و پژوهشی با رویکرد مراکز و واحدهای دانشگاهی به مدت 16 ساعت و به همت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام برگزاری می گردد:

مطالعه بیشتر...

معرفی مراکز معتبر ثبت نام دوره های بین المللی ICDL

معرفی مراکز معتبر ثبت نام دوره های بین المللی ICDL  در ایران:

مطالعه بیشتر...

ثبت نام دوره های بین المللی ICDL

ثبت نام دوره های بین المللی ICDL با حضور برترین اساتید ایرانی و بین المللی: به منظور …..

مطالعه بیشتر...

ثبت نام دوره مقدماتی طراحی وب (web design)

ثبت نام دوره مقدماتی طراحی وب (web design) از مجموعه دوره های بین المللی طراحی وب می باشد که …. هزینه ثبت نام دوره 350000 تومان می باشد که به همراه آموزش دوره یک دامنه به نام شما و یک هاست ثبت می گردد. تا فعالیت خود را به صورت عملی بر روی آن پیاده […]

مطالعه بیشتر...

کارگاه تخصصی نقش رسانه در معرفی مراکز دانشگاهی

اولین کارگاه تخصصی نقش رسانه در معرفی مراکز دانشگاهی و پژوهشی با رویکرد مراکز و واحدهای دانشگاهی به مدت 16 ساعت و به همت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام برگزاری می گردد:

مطالعه بیشتر...

ثبت نام دوره های بین المللی ICDL

ثبت نام دوره های بین المللی ICDL با حضور برترین اساتید ایرانی و بین المللی: به منظور …..

مطالعه بیشتر...

ثبت نام دوره مقدماتی طراحی وب (web design)

ثبت نام دوره مقدماتی طراحی وب (web design) از مجموعه دوره های بین المللی طراحی وب می باشد که …. هزینه ثبت نام دوره 350000 تومان می باشد که به همراه آموزش دوره یک دامنه به نام شما و یک هاست ثبت می گردد. تا فعالیت خود را به صورت عملی بر روی آن پیاده […]

مطالعه بیشتر...

کارگاه تخصصی نقش رسانه در معرفی مراکز دانشگاهی

اولین کارگاه تخصصی نقش رسانه در معرفی مراکز دانشگاهی و پژوهشی با رویکرد مراکز و واحدهای دانشگاهی به مدت 16 ساعت و به همت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام برگزاری می گردد:

مطالعه بیشتر...

ثبت نام دوره های بین المللی ICDL

ثبت نام دوره های بین المللی ICDL با حضور برترین اساتید ایرانی و بین المللی: به منظور …..

مطالعه بیشتر...

ثبت نام دوره مقدماتی طراحی وب (web design)

ثبت نام دوره مقدماتی طراحی وب (web design) از مجموعه دوره های بین المللی طراحی وب می باشد که …. هزینه ثبت نام دوره 350000 تومان می باشد که به همراه آموزش دوره یک دامنه به نام شما و یک هاست ثبت می گردد. تا فعالیت خود را به صورت عملی بر روی آن پیاده […]

مطالعه بیشتر...

کارگاه تخصصی نقش رسانه در معرفی مراکز دانشگاهی

اولین کارگاه تخصصی نقش رسانه در معرفی مراکز دانشگاهی و پژوهشی با رویکرد مراکز و واحدهای دانشگاهی به مدت 16 ساعت و به همت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام برگزاری می گردد:

مطالعه بیشتر...

ثبت نام دوره های بین المللی ICDL

ثبت نام دوره های بین المللی ICDL با حضور برترین اساتید ایرانی و بین المللی: به منظور …..

مطالعه بیشتر...

ثبت نام دوره مقدماتی طراحی وب (web design)

ثبت نام دوره مقدماتی طراحی وب (web design) از مجموعه دوره های بین المللی طراحی وب می باشد که …. هزینه ثبت نام دوره 350000 تومان می باشد که به همراه آموزش دوره یک دامنه به نام شما و یک هاست ثبت می گردد. تا فعالیت خود را به صورت عملی بر روی آن پیاده […]

مطالعه بیشتر...

کارگاه تخصصی نقش رسانه در معرفی مراکز دانشگاهی

اولین کارگاه تخصصی نقش رسانه در معرفی مراکز دانشگاهی و پژوهشی با رویکرد مراکز و واحدهای دانشگاهی به مدت 16 ساعت و به همت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام برگزاری می گردد:

مطالعه بیشتر...

ثبت نام دوره های بین المللی ICDL

ثبت نام دوره های بین المللی ICDL با حضور برترین اساتید ایرانی و بین المللی: به منظور …..

مطالعه بیشتر...

ثبت نام دوره مقدماتی طراحی وب (web design)

ثبت نام دوره مقدماتی طراحی وب (web design) از مجموعه دوره های بین المللی طراحی وب می باشد که …. هزینه ثبت نام دوره 350000 تومان می باشد که به همراه آموزش دوره یک دامنه به نام شما و یک هاست ثبت می گردد. تا فعالیت خود را به صورت عملی بر روی آن پیاده […]

مطالعه بیشتر...

کارگاه تخصصی نقش رسانه در معرفی مراکز دانشگاهی

اولین کارگاه تخصصی نقش رسانه در معرفی مراکز دانشگاهی و پژوهشی با رویکرد مراکز و واحدهای دانشگاهی به مدت 16 ساعت و به همت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام برگزاری می گردد:

مطالعه بیشتر...