کارگاه های آموزشی

ثبت نام دوره مقدماتی طراحی وب (web design)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 کارگاه تخصصی نقش رسانه در معرفی مراکز دانشگاهی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ثبت نام دوره های بین المللی ICDL

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

کارگاه تخصصی ارزشیابی آموزشی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

کارگاه تخصصی روانشناسی کودک

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

کارگاه تخصصی اینترنت اشیاء

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

کارگاه تخصصی کارآفرینی و اشتغال